Často kladené otázky o produktech

Co je molekulární vodík?

 

Molekulární vodík je vodík  ve fázi svého zrodu. Jedná se o čistou molekulu vodíku, která v daném místě a čase vznikla a jako taková má schopnost se ihned navazovat s dalšími látkami. V případě lidského těla s látkami, které potenciálně mohou tělu škodit. Vzniká tak tekutina, kterou naše tělo prostřednictvím vylučovacích orgánů odvádí z organismu ven.  Unikátnost molekul vodíku spočívá v tom, že vzhledem k jejích velikosti jsou schopny pronikat bez jakýchkoli zábran do jednotlivých částí organismu, kde mohou konat svou funkci.

Proč titrace (použití barevného indikátoru) není metodou pro zjišťování molekulárního vodíku?

Titrace, je běžná analytická technika sloužící k určení koncentrace látky v roztoku. Při acidobazické (neutralizační) titraci reaguje kyselina a zásada, určí se při ní koncentrace vodíkových kationtů (H+) ve vodě. Vodíkové kationty vzniknou disociací kyseliny. Nepleťme si ovšem vodíkové kationty s molekulárním vodíkem.

Příklad:  roztok s kyselinou  citronovou. Po rozpuštění ve vodě kyselina citronová disociuje podle rovnice C6H8O7 à 3 H+ + C6H5O73-. Pokud k takto připravenému roztoku budete přidávat roztok zásady, například hydroxidu sodného NaOH, bude reagovat podle rovnice H+ + NaOH à Na+ + H2O. Když do přidávaného roztoku dáte indikátor, který reaguje na změnu pH změnou barvy, dojde po zreagování všech vodíkových kationtů (vzniklých z kyseliny) ke změně barvy. Pokud použijete jako indikátor thymolftalein, bude změna barvy z modré na bezbarvou. Thymolftalein má při pH vyšším než cca 9,5 modrou barvu. Výsledkem takto provedené titrace je stanovení koncentrace kyseliny citronové v roztoku.
Pro upřesnění – vodíkové kationty H+ v roztoku neexistují, vážou se na další molekuly vody a vznikají hydroxoniové kationty H3O+, H5O2+, H7O3+atd.

 

Shrnutí:  Vodíkové kationty neprezentují  molekulární vodík a  acidobazickou titrací není možné určit koncentraci molekulárního vodíku (H2) v roztoku. Určuje se s ní jen množství kyselin, v tomto případě kyseliny citronové. To je důvodem proč  Titraci  a další ji blízké metody společnost H2 Europe při svých měření nepoužívá a spoléhá se zcela výlučně na laboratorní testy.

Podrobnější informace o titracích naleznete na stránkách https://edu.uhk.cz/titrace/ucebnice.html

Proč uvádíme hodnoty vodíku v jednotkách ml a neuvádíme je v jednotkách  ppm?

ppm – parts per milion, částí na milión je jednotka koncentrace, je shodná s mg/kg, jeden kilogram má milion miligramů a tedy 1ppm = 1 mg/kg, 1ppm= 1mg/ litr (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million)

Podle této definice vyplýva, že uvádět na produktu hodnotu vodíku v  ppm  bez udání objemu  látky v kterém měření proběhlo je  matoucí a je také důvodem, proč uvádíme výsledek vodíku v jednotkách ml podložený testem z akreditováné laboratoře.
Příklad: Předpokládejme, že provádíme měření ppm  ve třech městech: Praha, Brno, Bratislava i za předpokladu dodržení stejného objemu vody (1 litr) ve všech případech,  naměřené hodnoty budou zcela rozdílné. Důvodem je rozdílná kvalita vody ve vybraných oblastech. Výsledné měření je pak zcela irelevantí.

Proč nehovoříme o hodnotě  vodíku v  jednotkách ORP?

ORP – oxidačně redukční potenciál, redox potenciál
Definice převzatá z normy: Oxidačně redukční potenciál je elektrodový potenciál, který je mírou schopnosti oxidovaných forem látek přítomných ve vodě přijmout elektron a schopnosti redukovaných forem látek přítomných ve vodě elektron odštěpit.
 
Vysoké hodnoty ORP lze dosáhnout různě například vysokou koncentraci vitamínu C, nebo také způsobem prezentovaným na příkladu níže  a to bez toho, aby v měřeném vzorku byl přítomen vodík.  Hodnotu  ORP uvádět ve vztahu k měření vodiku je tedy velmi diskutabilní.
 
Příklad: Běžná chlorovaná pitná voda má hodnotu ORP v rozsahu 100 až 500 mV, voda z podzemních vrtů bez přístupu kyslíku má ORP -500 až 250 mV. Interpretovat výsledky měření ORP je poměrně obtížné a nedají se z něj vyvozovat nějaké jednoznačné závěry typu voda s ORP 100 mV je lepší (zdravější) než voda s ORP 350 mV.

Proč jsme  přešli u produktu RecoveryH2  z tabletky na formu kapslí?

Ve formě kapslí je možné vytvořit mnohem čistší a kvalitnější  produkt bez přidaných látek,  které jsou při výrobě tabletek  nutné k tomu, aby tabletka držela svůj tvar a nedrobila se.