Studie na zvířatech

Molekulární vodík efektivně hojí rohovku

Molekulární vodík efektivně hojí rohovku po jejím alkalickém poleptání tím, že potlačuje oxidační stres, redukuje buněčnou apoptózu, snižuje rozvoj zánětu v předním očním segmentu a zabraňuje vaskularizaci rohovky. Alkalické poleptání předního segmentu oka vyvolá v tkáních oxidační stres, neboť dochází k vyčerpání kapacity přítomných antioxidačních mechanismů. Vzniká nerovnováha mezi oxidanty a antioxidanty, na kterou velmi rychle […]

Studie na zvířatech

Hyperbarická vodíková terapie: možná léčba rakoviny u myší

Bezsrsté bílé myši s karcinomem spinocelulárních buněk (rakovina kůže) byly vystaveny směsi 2,5 procenta kyslíku a 97,5 procent vodíku při celkovém tlaku 8 atmosfér pro období 2 týdnů, aby se zjistilo, zda se volný radikál rozpadne pod katalyzátorem, jako je vodík, což by mohlo způsobit ústup kožního nádoru. Byl zjištěn výrazný ústup nádorů, což vede k možnosti, že […]

Studie na zvířatech

Vliv plynného vodíku na oboustranné zúžení vnitřní krkavice u myší

V nedávných studiích bylo zjištěno, že molekulární vodík selektivně snižuje hladiny hydroxylových radikálů in vitro a působí terapeuticky na antioxidační aktivitu v modelu krysí střední mozkové tepny. Cílem této studie bylo zjistit vliv plynného vodíku na oboustranné zúžení vnitřní krkavice (BCCAO) u myší. Samčí myši C57BL/6J byly podrobeny přechodné BCCAO s beztraumatickým aneuryzmem. Myši byly rozděleny do […]

Studie na zvířatech

Voda bohatá na vodík snižuje hladinu LDL cholesterolu a zlepšuje funkci HDL

Autoři zjistili, že vodík (dihydrogen, H2) má blahodárné účinky při snižování lipidů při vysokotučné dietě u syrských zlatých křečků. Cílem této studie bylo charakterizovat účinky H2 ve vodě (,9-1,0l / den) na obsah, složení a biologické aktivity sérových lipoproteinů na 20 pacientech s potenciálním metabolickým syndromem. Analýza séra ukázala, že spotřeba H2 – ve vodě […]

Studie na zvířatech

Ochranné účinky vodíku při diabetické retinopatii u potkanů

Diabetická retinopatie je nejčastější příčinou slepoty u pracující populace ve vyspělých zemích a také významně přispívá ke vzniku slepoty u starších lidí. Tato studie je zaměřena na posouzení ochranného účinku fyziologického roztoku vodíku u diabetické retinopatie u diabetických potkanů indukovaných streptozotocinem. Sprague-Dawley krysí samci byli rozděleni do 3 skupin následujícím způsobem: (1) nediabetická kontrolní skupina (kontrola bez DM); (2) diabetická kontrolní skupina (kontrola DM); a (3) diabetické potkanů, kteří dostávali vodíkovou terapii (DM H (2)fyziologický roztok). Potkanům v DM skupině vodíkového fyziologického roztoku byl injekčně vpraven do oblasti pobřišnice vodíkový roztok nasyceného chloridu sodného (5 ml / kg) denně po dobu 4 týdnů. Sítnicová cévnípermeabilita byla hodnocena měřením Evans blue úniku do sítnice. Odumírání sítnice bylo hodnoceno speciálním ipostupy. Tloušťka sítnice byla pozorována barvením hematoxylinem a eosinem. Výsledky ukázaly, že léčbavodíkovým fyziologickým roztokem by mohla snížit aktivitu kaspázy, snížit apoptózu sítnice, a vaskulární permeabilitu. Vodíkový fyziologický roztok by také mohl výrazně zmírnit retinální ztluštění parenchym, […]

Studie na zvířatech

Vodík chrání myši před lymfomem (zvětšení) brzlíku indukovaném radiací

Ionizujícího záření (IZ) je dobře známý karcinogen, avšak mechanismus záření vyvolávající lymfom brzlíku není dobře známa. Kromě toho, snadné a efektivní způsoby pro ochranu myší před zářenímindukoující lymfom brzlíku je stále neznámý. Atom vodíku, nebo H (2), je zřídka považována za důležité činidlo pro lékařské použití, zejména jako terapeutický plyn. Zde v této studii jsme zjistili, žeH (2) chrání myši před lymfomem (zvětšení) brzlíku indukovaném radiací u BALB / c myší.   Studii v angličtině naleznete ZDE Zhao L, Zhou C, Zhang J, Gao F, Li B, Chuai Y, et al. Hydrogen protects mice from radiation induced thymic lymphoma in BALB/c mice. Int J Biol Sci. 2011 […]

Studie na zvířatech

Vdechování vodíku zlepšuje funkční výsledky po srdeční zástavě

Všechny klinické a biologické projevy související se syndromem srdeční zástavy jsou připisoványischemicko-reperfuznímu poškození různých orgánů, včetně mozku a srdce. Molekulární vodík (H (2)), má potenciál jako nový antioxidant. Tato studie testovala hypotézu, že inhalace plynného vodíku na začátku kardiopulmonální resuscitace (CPR) by mohlo zlepšit stav po zástavě. U potkanů byla iniciována fibrilace komor transkutánní epikardiální elektrickou stimulací​. Po 5 minutách následné zástavy, potkani byli náhodně rozděleni do 1 až 4 experimentálních skupin začínající resuscitací: mechanické ventilace (MV) s 2% N (2) a 98% O (2) pod normotermii (37 ° C) , kontrolní skupina; MV s 2% H (2) a 98% O (2) pod normotermii; MV s 2% (N 2) a 98% O (2) Podle terapeutické hypotermie (TH), 33 ° C; a MV s 2% H (2) a 98% O (2) pod TH. Inhalace smíšeného plynu a TH pokračovala až do 2 hodin po návratu spontánního oběhu (ROSC). Vodíkový  plyn k inhalaci přineslo větší […]

Studie na zvířatech

Vodík tlumí neuropatické bolesti

Určitě už jistě víte, že se stále rozšiřuj počet onemocnění cukrovkou. A víte co je mimo jiné s cukrovkou hodně spojeno? Neuropatie. Pojďme si o tom něco říct. Diabetická neuropatie – je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (hyperglykémie) při diabetu. Mohou být poškozeny jak nervy motorické, senzitivní, tak i vegetativní. Jde […]

Studie na zvířatech

Inhalace vodíku zmírňuje akutní poranění plic

Akutní poškození plic (APP) je vážné onemocnění. Vyskytuje se relativně často a úmrtnost je velmi vysoká. Volné radikály, jako jsou hydroxylové radikály (OH) a peroxydusitanu (ONOO (-)), jsou považovány za konečné kauzativní molekuly v patogenezi APP. Vodík může selektivně redukovat OH a ONOO (-). V této studii jsme zkoumali hypotézu, že inhalace vodíku by mohly […]

Studie na zvířatech

Vodík vykazuje ochranný účinek na plicních štěpech

Proces smrti mozku vyvolává akutní poranění plic u dárců orgánů a zhoršuje ischemicko-reperfuzní poškození (IRI) štěpů. Vodík, nový antioxidant, zeslabuje IRI v několika modelech transplantací orgánů. Autoři zkoumal, zda by vdechnutí 2% vodíku ukázalo příznivé účinky na plicní štěpy z mozku u mrtvých dárců potkanů. Mozkově mrtvé dárcovské krysy vdechovaly směs plynů bud’ – 50% […]