+420 777 725 728 info@h2europe.company

 

 

Často kladené otázky o produktoch

Čo je molekulárny vodík?

 

Molekulárny vodík je vodík vo fáze svojho zrodu. Ide o čistú molekulu vodíka, ktorá v danom mieste a čase vznikla a ako taká má schopnosť ihneď sa naväzovať na ďalšie látky. V prípade ľudského tela s látkami, ktoré potenciálne môžu telu škodiť. Vzniká tak tekutina, ktorú naše telo prostredníctvom vylučovacích orgánov odvádza z organizmu von. Unikátnosť molekúl vodíka spočíva v tom, že vzhľadom k ich veľkosti sú schopné prenikať bez akýchkoľvek zábran do jednotlivých častí organizmu, kde môžu konať svoju funkciu.

Prečo titrácia (použitie farebného indikátora) nie je metódou pre zisťovanie molekulárneho vodíka?

Titrácia je bežná analytická technika slúžiaca na určenie koncentrácie látky v roztoku. Pri acidobázickej (neutralizačnej) titrácii reaguje kyselina a zásada, určí sa pri nej koncentrácia vodíkových katiónov (H+) vo vode. Vodíkové katióny vzniknú disociáciou kyseliny, Nepleťme si však vodíkové katióny s molekulárnym vodíkom.

Príklad: roztok s kyselinou citrónovou. Po rozpustení vo vode kyselina citrónová disociuje podľa rovnice C6H8O7 à 3 H+ + C6H5O73-. Pokiaľ k takto pripravenému roztoku budete pridávať roztok zásady, napríklad hydroxidu sodného NaOH, bude reagovať podľa rovnice H+ + NaOH à Na+ + H2O. Keď do pridávaného roztoku dáte indikátor, ktorý reaguje na zmenu pH zmenou farby, dôjde po zreagovaní všetkých vodíkových katiónov (vzniknutých z kyseliny) ku zmene farby. Pokiaľ použijete ako indikátor thymolftaleín, bude zmena farby z modrej na bezfarebnú. Thymolftaleín má pri pH vyššom než cca 9,5 modrú farbu. Výsledkom takto uskutočnenej titrácie je stanovenie koncentrácie kyseliny citrónovej v roztoku.
Pre upresnenie – vodíkové katióny H+ v roztoku neexistujú, viažu sa na ďalšie molekuly vody a vznikajú hydroxoniové katióny H3O+, H5O2+, H7O3+atď.

Zhrnutie: Vodíkové katióny neprezentujú molekulárny vodík a acidobázickou titráciou nie je možné určiť koncentráciu molekulárneho vodíku (H2) v roztoku. Určuje sa ňou iba množstvo kyselín, v tomto prípade kyseliny citrónovej. To je dôvodom, prečo titráciu a ďalšie jej blízke metódy spoločnosť H2 Europe pri svojich meraniach nepoužíva a spolieha sa výlučne na laboratórne testy.

Podrobnejšie informácie o titráciách nájdete na stránkach https://edu.uhk.cz/titrace/ucebnice.html

Prečo uvádzame hodnoty vodíka v jednotkách ml a neuvádzame ich v jednotkách  ppm?

ppm – parts per milion, častí na milión je jednotka koncentrácie, je zhodná s mg/kg, jeden kilogram má milión miligramov a teda 1ppm = 1 mg/kg, 1ppm= 1mg/ liter (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million)

Podľa tejto definície vyplýva, že uvádzať na produkte hodnotu vodíka v ppm bez udania objemu látky v ktorom meranie prebehlo je mätúce a je tiež dôvodom, prečo uvádzame výsledok vodíka v jednotkách ml podložený testom z akreditovaného laboratória.
Príklad: predpokladajme, že uskutočňujeme meranie ppm v troch mestách: Praha, Brno, Bratislava, aj za predpokladu dodržania rovnakého objemu vody (1 liter) vo všetkých prípadoch, namerané hodnoty budú úplne rozdielne. Dôvodom je rozdielna kvalita vody vo vybraných oblastiach. Výsledné meranie je potom úplne irelevantné.

Prečo nehovoríme o hodnote  vodíka v  jednotkách ORP?

ORP – oxidačno-redukčný potenciál, redox potenciál
Definícia prevzatá z normy: Oxidačno-redukčný potenciál je elektródový potenciál, ktorý je mierou schopnosti oxidovaných foriem látok prítomných vo vode prijať elektrón a schopnosti redukovaných foriem látok prítomných vo vode elektrón odštiepiť. 
Vysoké hodnoty ORP je možné dosiahnuť rôzne, napríklad vysokou koncentráciou vitamínu C alebo tiež spôsobom prezentovaným na príklade nižšie, a to bez toho, aby v meranej vzorke bol prítomný vodík. Uvádzať hodnotu ORP vo vzťahu k meraniu vodíka je teda veľmi diskutabilné.
 
Príklad: Bežná chlórovaná pitná voda má hodnotu ORP v rozsahu 100 až 500 mV, voda z podzemných vrtov bez prístupu kyslíka má ORP -500 až 250mV. Interpretovať výsledky merania ORP je pomerne obtiažne a nedajú sa z neho vyvodzovať nejaké jednoznačné závery typu voda s ORP 100 mV je lepšia (zdravšia) než voda s ORP 350mV.

Prečo sme  prešli u produktu RecoveryH2  z tabletky na formu kapsúl?

Vo forme kapsúl je možné vytvoriť omnoho čistejší a kvalitnejší produkt bez pridaných látok, ktoré sú pri výrobe tabletiek nutné k tomu, aby tabletka držala svoj tvar a nedrobila sa.