Obchodní podmínky společnosti H2 Europe (podmínky spolupráce)
ze dne 01.09. 2021

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy společnosti H2 Europe s.r.o., IČ: 05592887, sídlem Slévárenská 412/10, Ostrava, 709 00 (dále jen „H2 Europe“) a obchodních partnerů H2 Europe (dále jen „H2 Europe obchodní partner“ nebo „obchodní partner“).

Tato pravidla a úmluvy řídí způsob, jakým obchodní partneři provádějí svou obchodní čin- nost s H2 Europe. Tyto podmínky, společně s registraci obchodního partnera a marketin- govým plánem (společně dále označované jako „smlouva“), tak jak existují nebo budou doplněny, jsou závaznou smlouvou mezi H2 Europe a H2 Europe obchodním partnerem. Nedodržení smlouvy může znamenat ukončení smluvního vztahu mezi H2 Europe a H2 Europe obchodním partnerem.

V případě, že část smlouvy, nebo jakákoli publikace H2 Europe, bude soudem prohlášena za neplatnou, zbytek smlouvy, pravidel, nebo publikace zůstává v platnosti.

Oprávnění k jednostranné změně podmínek a marketingového plánu:
Společnost H2 Europe s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny jak v obchodních podmínkách, tak v marketingovém plánu. Aktuálně platné podmínky budou vždy zveřej- něny na webové stránce www.h2europe.company. Obchodní partneři jsou povinni obez- namovat se samostatně a bez výzvy společnosti H2 Europe s aktuálními podmínkami a změnami marketingového plánu. V případě, že partner se změnami nesouhlasí, má možnost dobrovolně odstoupit.

I. ETIKA
H2 obchodní partner prohlašuje následující:

II. NEZÁVISLÝ OBCHODNÍ PARTNER

Nezávislost. Všichni obchodní partneři jsou nezávislí spolupracovníci provozující své vlastní podnikání. Obchodní partneři nejsou považováni za kupce koncese ani z nich smlouva nedělá zaměstnance, agenturu, nebo joint venture H2 Europe. Obchodní partneři nesmí výše uvedená nepravdivá tvrzení při jednání s třetími osobami ani naznačovat. Ob- chodní partneři jsou sami zodpovědní za své obchodní metody, které však musí být ve shodě s touto dohodou.

Vznik členství. Členství obchodního partnera vzniká dokončením procesu Registrace ob- chodního partnera na webových stránkách www.h2europe.company a akceptováním ob- chodních podmínek společnosti H2 Europe.

Prodloužení členství. Členství uzavřené registrací vstoupí v platnost na dobu jednoho roku od data registrace. Pokud obchodní partner nezašle společnosti H2 Europe po uplynutí doby platnosti členství písemnou žádost o ukončení členství, považuje se to automaticky jako zájem obchodního partnera o prodloužení členství. Po uplynutí této doby se za účelem prodloužení členství vyžaduje, aby obchodní partner projevil zájem o členství aktivním využíváním obchodního účtu a vlastní nákupní aktivitou. Pokud obchodní partner po dobu 12 měsíců neuskuteční na svém obchodním účtu žádný nákup, považuje se to automaticky za nezájem obchodního partnera o členství a jeho obchodní účet se považuje za neaktivní. Neaktivní partnerské účty jsou v rámci údržby systému automaticky vymazány.

Obchodní metody. Obchodní partner se ve svých obchodních činnostech chová tak, aby neutrpěla jeho pověst ani pověst H2 Europe. Obchodní partner bude zdvořilý a bude re- spektovat každého, s kým se setká jako H2 Europe obchodní partner. Nebude prozrazovat třetím osobám žádná obchodní tajemství, a to včetně seznamů adres a jiných osobních nebo důvěrných údajů.

Žádná povinnost nákupu. Žádný obchodní partner není povinen nakupovat produkty a služby H2 Europe.

Registrace obchodního partnera. H2 Europe poskytuje svým obchodním partnerům ná- sledující:

Práva obchodních partnerů. Obchodní partneři mají právo prodávat výrobky H2 Europe a účastnit se marketingového plánu H2 Europe. Všichni obchodní partneři mohou sponzo- rovat nové obchodní partnery a zákazníky.

Věkové omezení. Obchodní partner musí být legálního věku k provozování obchodní čin- nosti v jeho místě trvalého pobytu.

Manželské páry. Každý obchodní partner nebo právnická osoba spolupracující s H2 Eu- rope je oprávněný mít pouze jedno obchodní ID. Manželé mohou mít každý své obchodní ID.

Registrace korporace. Korporace se mohou stát obchodními partnery pouze po vyplnění online registrace a předložení potřebných dokladů.

Reálné jméno. Obchodní partner se nesmí zaregistrovat pod vymyšleným nebo převzatým jménem. Obchodní partner se musí zaregistrovat pod svým rodným jménem a příjmením, pod kterým také během obchodní činnosti bude vystupovat.

Zodpovědnost. Obchodní partner nebude přenášet svojí zodpovědnost za situace vzniklé prováděním své obchodní činnosti na společnost H2 Europe. Za svou obchodní činnost je zodpovědný pouze obchodní partner sám.

Daně. Obchodní partneři jsou nezávislí na H2 Europe a jsou sami zodpovědní za plnění svých daňových a jiných obdobných povinností.

Dodržování právních předpisů. Obchodní partner je zodpovědný za dodržování právních předpisů země, ve které provozuje svoji obchodní činnost.

Obchodní ID. Obchodnímu partnerovi je při zapsání přiděleno obchodní ID číslo a uži- vatelské jméno. Toto uživatelské jméno a číslo musí obchodní partner používat při veškeré komunikaci s H2 Europe. Uživatelské jméno obchodního partnera nesmí obsahovat název firmy H2 Europe. H2 Europe si vyhrazuje právo zamítnout uživatelské jméno zvolené ob- chodním partnerem v případě, že zvolené uživatelské jméno vzbuzuje dojem oficiálního zastoupení firmy H2 Europe, teritoriální exkluzivity pro určitý region nebo naznačuje jiné specifické postavení partnera ve vztahu k firmě.

Neexistence teritoriální exkluzivity. Žádný obchodní partner nemá exkluzivitu na žád- ném místě, v žádném regionu. Je zakázáno tvrdit opak.

Jiné produkty a služby. Obchodní partneři nejsou omezováni v prodeji služeb a produktů jiných společností, pokud nejde o produkty, které svým složením, vlastnostmi a formou přímo konkurují produktům H2 Europe. Nesmí je ale nabízet jiným, než přímo sponzoro- vaným obchodním partnerům H2 Europe a svým zákazníkům. Porušení může vést k ukon- čení smluvního vztahu obchodního partnera s H2 Europe.

Léčba a ověření pro léčení. Obchodní partneři nesmí tvrdit ani naznačovat, že produkty H2 Europe jsou zařazeny v kategorii léčiv. Obchodní partneři nesmí doporučovat nebo nabízet léčbu jakýchkoliv zdravotních problémů těmito produkty. H2 Europe produkty nej- sou léky ani léčiva. Obchodní partneři jsou s tímto srozuměni.

III. SPONZOROVÁNÍ, ŠKOLENÍ A DŮVODY VYPOVĚZENÍ PARTNERSTVÍ

Sponzorování. Obchodní partneři mohou sponzorovat nové obchodní partnery a zákaz- níky v státech, ve kterých působí H2 Europe, jsou však placeni pouze za nákup a prodej produktů, nikoli za sponzorství.

Požadavek školení. Obchodní partneři musí zajistit dostatečný výcvik obchodních part- nerů jimi sponzorovaných. Školení obchodních partnerů zahrnuje mimo jiné seznámení s těmito podmínkami, seznámení s marketingovým plánem a předání informací o výrob- cích, strategii a etice prodeje. Obchodní partner musí plnit funkce lídra své struktury. Obchodní partner je povinen seznámit se s marketingovým plánem a dodržovat všechna pravidla v něm uvedené. Pokud obchodní partner z důvodu nedostatečné znalosti marke- tingového plánu nesplní všechny podmínky potřebné pro kvalifikaci na určitou prémii, ne- smí vznášet vůči společnosti H2 Europe nároky na výplatu uvedených prémií.

Převod sponzorství. Po obdržení osobního ID není možné změnit sponzorství. Sponzor- ství je možné změnit pouze na základě dobrovolného souhlasu a vzájemné dohody mezi všemi zúčastněnými stranami (původní sponzor, nový sponzor, obchodní partner, jehož se týká změna sponzora). Žádost o změnu sponzora a vyjádření souhlasu všech zúčastněných stran se změnou musí být doručeny společnosti H2 Europe v písemné formě.

Dobrovolné odstoupení. Každý obchodní partner může dobrovolně ukončit spolupráci s H2 Europe, zasláním písemné žádosti o ukončení spolupráce. Při ukončení spolupráce má obchodní partner povinnost informovat H2 Europe o všech okolnostech, které mohou mít vliv na dobré jméno H2 Europe nebo klienty, a dále provest přiměřená opatření, aby nedošlo k poškození dobrého jména společnosti a poškození klientů. Při ukončení spolu- práce je obchodní partner povinen vyrovnat s H2 Europe všechny své závazky.”

Nedobrovolné ukončení/pozastavení činnosti. H2 Europe si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit činnost obchodního partnera z důvodu nedodržení smlouvy. Oznámení bude doručeno elektronickou poštou na poslední známou emailovou adresu obchodního partnera. Obchodní partner má právo na odvolání ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení o ukončení nebo pozastavení činnosti obchodního partnera.

Odvolání. Obchodní partner má právo proti rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení čin- nosti obchodního partnera podat písemné a odůvodněné odvolání, které musí být H2 Eu- rope doručeno ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení o ukončení nebo pozastavení činnosti obchodního partnera. O odvolání rozhoduje předem určená komise.

Dopady pozastavení činnosti. Jestliže H2 Europe rozhodne, že je nutné pozastavit činnost obchodního partnera, může to znamenat, že jakékoli nevyplacené bonusy budou pozasta- veny do konečného rozhodnutí řízení. Během tohoto pozastavení činnosti může obchodní partner nakupovat zboží za partnerské ceny. Obchodní partner, kterému byla pozastavena činnost, však nemá právo vystupovat jako obchodní partner H2 Europe.

Dopady ukončení činnosti. Při ukončení spolupráce má obchodní partner povinnost in- formovat H2 Europe o všech okolnostech, které mohou mít vliv na dobré jméno H2 Europe nebo klienty, a dále provést přiměřená opatření, aby nedošlo k poškození dobrého jména společnosti a poškození klientů. Při ukončení spolupráce je obchodní partner povinen vy- rovnat s H2 Europe všechny své závazky a předat svou strukturu. V případě ukončení čin- nosti z důvodu nedodržení smlouvy ztrácí obchodní partner nárok na výplatu provizí.

Převod obchodního ID. Obchodní partner může převést nebo prodat své obchodní ID, pokud nabyvatel obchodního ID není sám partnerem, manželem/manželkou partnera nebo společníkem společnosti která má obchodní ID u H2 Europe. Prodej nebo převod není platný, dokud není písemně potvrzený H2 Europe. H2 Europe nezdrží bezdůvodně vyřizo- vání žádosti. Pokud H2 Europe shledá, že převod má sloužit k obejití smlouvy, může vy- jádřit svůj nesouhlas s převodem. Za takové situace bude mít převádějící obchodní partner stejný status, jako by převod nikdy nebyl iniciován. Převod není možný žádným jiným způsobem. V době převodu bude vynulována veškerá nashromážděná hodnota objemo- vých bodů.

Přidání spoluvlastníka. Přidává-li se spoluvlastník k vlastnictví obchodního/partnerského účtu, H2 Europe vyžaduje písemnou žádost podepsanou původním vlastníkem partner- ského účtu i novým spoluvlastníkem. Původní vlastník musí zůstat jako spolumajitel.

Nástupnictví. V případě smrti obchodního partnera, přechází partnerství na právoplatné dědice. Aby smluvní vztah mezi H2 Europe a osobou, na kterou přešlo partnerství z důvodu smrti zůstavitele, účinnosti, je dědic povinen podat přihlášku spolu s ověřenou kopií úmrt- ního listu a listiny prokazující pravomocné ukončení dědictví, ze které vyplývá, že na něj přešlo dědictví. Poté budou novému majiteli náležet všechna práva a povinnosti obchod- ního partnera.

Dohoda o utajení. Obchodní partner může mít přístup k důvěrným informacím na webo- vém portále H2 Europe. Především, ale ne pouze, se jedná o seznam struktury obchodního partnera a stromu jeho struktury. Obchodní partner se zavazuje tyto informace chránit a nezpřístupnit je žádné třetí osobě. Porušení této povinnosti může vést zastavení činnosti obchodního partnera a odpovědnosti obchodního partnera za takto vzniklou škodu.

Osvědčení produktů. Obchodním partnerům je doporučováno dělit se o svoje nadšení z používání produktů. H2 Europe si ponechává právo použít fotografie a jiné materiály pořízené a dobrovolně postoupené obchodním partnerem nebo zákazníky pro budoucí ob- chodní užití bez finanční kompenzace.

Loajalita. Obchodní partner během trvání jeho spolupráce s H2 Europe nebude lákat, na- bízet ani nabírat H2 Europe obchodní partnery, zaměstnance či dodavatele do jiné společ- nosti. Tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce obchodního partnera s H2 Europe. V případě porušení této povinnosti je obchodní partner odpovědný za veškerou materiální i nemateriální újmu, kterou tímto společnosti H2 Europe způsobí.

Nekonkurování. Obchodní partner se zavazuje k tomu, že nebude konkurovat obchodním zájmům H2 Europe prodejem jiného zboží, kromě toho jak je popsáno v bodě II. Jiné pro- dukty a služby.

Ochrana prodejců. Obchodní vztahy H2 Europe a prodejců, výrobců a dodavatelů jsou důvěrné a výhradní. Obchodní partner nesmí kontaktovat a přímo či nepřímo komunikovat se zástupci výrobců a dodavatelů produktů H2 Europe. Výjimku tvoří školení a obdobné akce pořádané H2 Europe, na které je takový zástupce pozván.

IV. OCHRANNÉ ZNAČKY, PROPAGAČNÍ MATERIÁLY.

Jméno H2 Europe, logo H2 Europe a všechny názvy výrobků jsou chráněny. Pouze H2 Europe je oprávněna vytvářet materiály s těmito jmény. Výjimku tvoří použití označení H2 Europe u podpisu obchodního partnera ve tvaru:

Jméno Příjmení

H2 Europe Business Partner

nebo

Jméno Příjmení

H2 Europe Team, Gold Leader

Propagace a reklama. Pro propagaci smí být používáno pouze oficiálních materiálů H2 Europe. Partner smí na podporu prodeje produktů používat pouze prohlášení, která jsou v souladu s legislativou a s oficiálními doporučeními firmy.
Obchodní partner nese osobní zodpovědnost za obsah svých soukromých stránek a prezentací.

Internet a website. Internet a webové stránky. Obchodní partner není oprávněn bez souhlasu H2 Europe používat označení a logo H2 Europe na jakýchkoliv webových strán- kách či sociálních sítích. Obchodní partner smí prodávat produkty H2 Europe prostřednic- tvím soukromých e-shopů, webových stránek či sociálních sítí pouze v případě, že bude respektovat doporučené prodejní ceny produktů, a že nebude konkurovat obchodním zá- jmům H2 Europe v oblasti cenové politiky.

Domény. Obchodní partner nesmí používat ani zaregistrovat žádné domény obsahující označení H2 Europe nebo jakékoliv tomu podobné označení.

Emaily a newsgroups. Obchodní partner je oprávněn při své činnosti používat tyto mar- ketingové kanály, za jejich používání je zodpovědný obchodní partner.

Aukce. Prodej produktů na jakýchkoliv aukcích je povolen pouze v případě, že obchodní partner svůj záměr k prodeji na aukci společnosti H2 Europe předem oznámí a H2 Europe udělí souhlas s takovým prodejem. Obchodní partner bude při prodeji na aukci respektovat doporučené prodejní ceny produktů, a nebude konkurovat obchodním zájmům H2 Europe v oblasti cenové politiky.

Výstavy. Pro prezentaci výrobků na výstavách je nutné vyžádat si povolení od H2 Europe předem.

Rozhovory pro media. K poskytnutí rozhovoru pro média musí mít obchodní partner sou- hlas od H2 Europe. Takový souhlas dává H2 Europe vždy dopředu ke konkrétnímu jed- nomu rozhovoru a je vždy podmínečný. H2 Europe si vyhrazuje právo souhlas neudělit.

Nezávislá komunikace. Obchodní partner má distribuovat informace svým případným spolupracovníkům. Tyto informace jsou obchodního rázu a musí být jasně odlišeny od osobní korespondence.

Školení obchodních partnerů. Obchodní partneři jsou zodpovědní za účast na školeních obchodních partnerů, které sami sponzorují nebo sponzorovali.

Servis obchodním partnerům. H2 Europe zajišťuje každému aktivnímu obchodnímu partnerovi dodávky produktů a ostatních pomůcek k prodeji.

Vzhled produktů. H2 Europe má výhradní právo určit, měnit či jakkoliv upravovat vzhled všech produktů. Obchodní partner nemá oprávnění produkty H2 Europe přebalovat do ji- ných obalů či jakkoliv měnit jejich vzhled.

Zodpovědnost za produkty. H2 Europe má pojištění proti škodám způsobeným svými produkty. Toto pojištění pokrývá i všechny obchodní partnery. H2 Europe doporučuje ob- chodním partnerům, aby v rámci své obchodní činnosti uzavřeli pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

Nevhodné používání. Pojištění škody způsobené výrobky se nevztahuje na nevhodné po- užití těchto výrobků. Obchodní partner má povinnost zákazníky poučit o správném použí- vání výrobků H2 Europe v souladu s originálním návodem na používání.

Nahrávky. Obchodním partnerům není dovoleno kopírovat audio a video pomůcky H2 Europe.

V. VÝPLATY PROVIZÍ A BONUSŮ

Provize. Provize jsou vypláceny až po registraci obchodního partnera. Bonusy jsou vypláceny pouze za prodej H2 Europe produktů, nikdy za registraci nového obchodního partnera.

Po odeslání žádosti o výplatu provizí prostřednictvím obchodní kanceláře partnera, vyplatí společnost H2 Europe obchodnímu partnerovi provize na bankovní účet uvedený v žádosti o výplatu provizí, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém byla žádost odeslána.
Bonusy. Nárok na získání bonusu a jeho výši upravuje marketingový plán.

V případě, že obchodní partner neprojeví zájem o prodloužení členství a jeho účet se stane z důvodu nevyužívání neaktivním, ztrácí nárok na výplatu bonusů, které byly na účtu v čase deaktivace přičteny. Zbylé nevyplacené bonusy budou vymazány spolu s neaktivním partnerským účtem bez možnosti dodatečného vyplacení.

VI. NÁKUP A PRODEJ PRODUKTŮ

Nadměrné zásoby. Obchodní partner může nakoupit zboží do zásoby, ale pouze pro svojí potřebu a pro podporu jím sponzorovaných obchodních partnerů a zákazníků. Je zakázáno nakupovat do zásoby pouze za účelem splnění kritérií pro postup v marketingovém plánu.

Zpětný odkup produktů. Pokud se obchodní partner rozhodne ukončit svou obchodní činnost, společnost H2 Europe není povinna umožnit partnerovi zpětný odkup produktů. Nákup a prodej. H2 Europe vyžaduje fyzickou adresu pro zásilky produktů. Produkty jsou posílány poštou.

Úprava provizí. Jakýkoli obchodní partner, ovlivněný vrácením zboží bude mít opravené obraty a provize, které mu byly připsány za vrácený produkt.

Nákup zboží. Objednávky je možné zadávat prostřednictvím webové stránky www.h2europe.company Při objednávce přes internet dostane zákazník fakturu v balíku a zároveň v potvrzovacím emailu.

Platby. Obchodní partner může provádět platby za výrobky H2 Europe kreditní kartou, bankovním převodem, nebo platbou formou poštovní dobírky.

Doručení. H2 Europe vyžaduje fyzickou adresu pro zásilky produktů. Produkty jsou posí- lány poštou na adresu obchodního partnera. Obchodní partner je povinen si během objed- návky vybrat způsob doručení zásilky.Pokud je balík vrácen z důvodu na straně obchod- ního partnera, H2 Europe bude účtovat poplatek za opětovné zaslání.

Včasné dodávky zboží. Po přijetí a zpracování objednávky a platby jsou vybrané produkty odeslány obchodnímu partnerovi. Pokud nějaký produkt není dočasně na skladě, distributor bude informován a produkt mu bude zaslán, jakmile bude znovu naskladněn. Obchodní partner může tuto část objednávky zrušit.

Poškozené zboží. Zásilková služba je zodpovědná za doručení zboží od doby, kdy zboží převezme. Obchodní partner, který obdrží poškozené zboží, má postupovat takto:

  1. Převzít zásilku a bezodkladně zkontrolovat její obsah.
  2. V případě, že bude nějaká část zásilky poškozená, ihned o tomto informovat doru-
    čitele.
  3. Uschovat poškozenou zásilku a produkty pro účely inspekce zásilkové služby.
  4. Umožnit inspekci zásilkové služby provést kontrolu zásilky.
  5. Podat reklamaci u zásilkové služby.
  6. Uvědomit H2 Europe.

Změna ceny. H2 Europe si vyhrazuje měnit ceny produktů a pomůcek bez předchozího oznámení.

Doporučená prodejní cena. Obchodní partneři mohou prodávat produkty H2 Europe za jakoukoli cenu, nesmí však inzerovat tyto produkty za cenu nižší, než je cena doporučená.

Vrácení produktů. Nakoupené produkty je možné vrátit bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Obaly vrácených produktů musejí být neporušené.

VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

H2 Europe doporučuje obchodním partnerům, aby se řídili právními předpisy, platnými v oblasti jejich obchodního působení.

H2 Europe si vyhrazuje právo na změnu podmínek a svých produktů z důvodů změny si- tuace na trhu, změny nebo úpravy zákonů a jiných okolností.

Hlášení o porušení smlouvy jiným obchodním partnerem musí být písemné, odůvodněné a musí obsahovat ID a podpis pisatele. H2 Europe si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování obchodních podmínek svými obchodními partnery i z vlastní iniciativy. Podněty podané třetími stranami či anonymní hlášení nebudou přijaty, pokud kontrola provedená přímo společností H2 Europe neprokáže porušování podmínek smlouvy.

Tyto obchodní podmínky společnosti H2 Europe, IČ: 05592887, sídlem Slévárenská 412/10, Ostrava, 709 00, jsou platné od 27. 7. 2020.