VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Společnosti:  

H2 Europe s.r.o.

IČ: 05592887, DIČ: CZ05592887

sídlem Česká republika, Ostrava, Slévárenská 412/10, 709 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68262

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adresewww.h2europe.company

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti H2 Europe s.r.o., IČ: 05592887, DIČ: CZ05592887, sídlem Česká republiky, Ostrava, Slévárenská 412/10, PSČ 709 00 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68262 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu se zákonem České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a příslušnými směrnicemi Evropské unie vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese h2europe.company (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Za podnikatele je pro účely těchto obchodních podmínek považována osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Za spotřebitele je pro účely těchto obchodních podmínek považována osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a je osobou, která při objednávání zboží jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 3. Je-li v těchto obchodních podmínkách výslovně odkazováno na spotřebitele, platí toto konkrétní ustanovení pouze pro spotřebitele. Je-li v těchto obchodních podmínkách výslovně odkazováno na podnikatele, platí toto konkrétní ustanovení pouze pro podnikatele. V ostatních případech se ustanovení těchto obchodních podmínek použijí jak na spotřebitele, tak na podnikatele.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, anglickém jazyce, slovenském jazyce, polském jazyce, maďarském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, anglickém jazyce, slovenském jazyce, polském jazyce, maďarském jazyce
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.h2europe.company může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, tj. nejedná o nabídku zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží v eurech. Veškeré poplatky a kurzové rozdíly mezi částkou placenou a fakturovanou je povinen uhradit kupující. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území České republiky a mimo území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 5. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 6. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 7. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Submit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 9. Je-li kupující spotřebitelem, prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím doručením prodávajícímu.
 12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební karty.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Podávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou kupujícím. Ve faktuře pro residenty států platící odlišnou měnou jako je EURO, bude uveden přepočet z EUR na danou měnu dle středového kurzu národní banky daného státu, není-li takový kurz přístupný online, použije se středový kurz kterékoliv komerční banky.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V bodu 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující, který je spotřebitelem, využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat písemně, a to na adresu provozovny prodávajícího: H2 Europe s.r.o., Slévárenská 412/10, 709 00 Ostrava, Česká republika.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V bodu 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V bodu 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek nebo uhradit jeho kupní cenu.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

 1. Zboží, které bude v době přijetí objednávky zboží prodávajícím dostupné na skladě prodávajícího, bude kupujícímu dodáno obratem, nejpozději však do 14 dnů ode dne přijetí objednávky zboží prodávajícím.
 2. Zboží, které nebude v době přijetí objednávky zboží prodávajícím dostupné na skladě prodávajícího, bude kupujícímu dodáno obratem, nejpozději do 30 dnů ode dne naskladnění zboží do skladu prodávajícího.
 3. O termínu dodání zboží a jeho dostupnosti na skladě informuje prodávající kupujícího na jeho žádost na elektronickou adresu uvedenou kupujícím.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží bylo dodáno bez vad, tj. v ujednaném množství, jakosti, provedení a bez právních vad. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží.
 2. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách. Dodá-li však prodávající kupujícímu, který je podnikatelem, větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží bylo dodáno bez vad, tedy zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 4. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 5. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 6. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 7. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 8. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 9. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se tato vada projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží.
 10. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u  zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 11. Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 12. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující musí uvést požadovaný způsob odstranění vady již při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.
 13. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď doplnění toho, co chybí, dodání nového zboží bez vady, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může se kupující domáhat přiměřené slevy z kupní ceny, anebo od kupní smlouvy odstoupit. Kupujícímu náleží náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění svého práva.
 14. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo vadu odstranit.
 15. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 16. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
 17. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 18. Neoznámil-li kupující, který je podnikatelem, vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@h2europe.company, Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a nemůže se tedy domáhat obnovení jednání o smlouvě, dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších případných údajů, které prodávajícímu sdělí (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 8. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 9. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XI. DORUČOVÁNÍ 

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, uvedenou kupujícím v objednávce či jinou adresu elektronické pošty, kterou kupující použil pro komunikaci s prodávajícím.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího:
 5. adresa pro doručování: Slévárenská 412/10, 709 00 Ostrava
 6. adresa elektronické pošty: info@h2europe.company
 7. Telefon: 777 725 728
 8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 9. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.12.2016 a platí do dne zveřejnění nových obchodních podmínek.

V Ostravě dne 1.09.2021

                                                                                                          H2 Europe s.r.o.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

pro kupujícího, který je spotřebitelem

v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát:         H2 Europe s.r.o.

                        IČ: 05592887, DIČ: CZ05592887

sídlem Česká republika, Ostrava, Slévárenská 412/10, PSČ 709 00

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(* 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 Datum a podpis:

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI H2 EUROPE

(podmínky spolupráce)
ze dne 27.7. 2020

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy společnosti H2 Europe s.r.o., IČ: 05592887, sídlem Slévárenská 412/10, Ostrava, 709 00 (dále jen „H2 Europe“) a obchodních partnerů H2 Europe (dále jen „H2 Europe obchodní partner“ nebo „obchodní partner“).

Tato pravidla a úmluvy řídí způsob, jakým obchodní partneři provádějí svou obchodní činnost s H2 Europe. Tyto podmínky, společně s registraci obchodního partnera a marketingovým plánem (společně dále označované jako „smlouva“), tak jak existují nebo budou doplněny, jsou závaznou smlouvou mezi H2 Europe a H2 Europe obchodním partnerem. Nedodržení smlouvy může znamenat ukončení smluvního vztahu mezi H2 Europe a H2 Europe obchodním partnerem.

V případě, že část smlouvy, nebo jakákoli publikace H2 Europe, bude soudem prohlášena za neplatnou, zbytek smlouvy, pravidel, nebo  publikace zůstává v platnosti.

Oprávnění k jednostranné změně podmínek a marketingového plánu:

Společnost H2 Europe s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny jak v obchodních podmínkách, tak v marketingovém plánu. Aktuálně platné podmínky budou vždy zveřejněny na webové stránce www.h2europe.company. Obchodní partneři jsou povinni obeznamovat se samostatně a bez výzvy společnosti H2 Europe s aktuálními podmínkami a změnami marketingového plánu. V případě, že partner se změnami nesouhlasí, má možnost dobrovolně odstoupit.

 1. ETIKA

H2 obchodní partner prohlašuje následující:

 1. NEZÁVISLÝ OBCHODNÍ PARTNER

Nezávislost. Všichni obchodní partneři jsou nezávislí spolupracovníci provozující své vlastní podnikání. Obchodní partneři nejsou považováni za kupce koncese ani z nich smlouva nedělá zaměstnance, agenturu, nebo joint venture H2 Europe. Obchodní partneři nesmí výše uvedená nepravdivá tvrzení při jednání s třetími osobami ani naznačovat. Obchodní partneři jsou sami zodpovědní za své obchodní metody, které však musí být ve shodě s touto dohodou.

Vznik členství. Členství obchodního partnera vzniká dokončením procesu Registrace obchodního partnera na webových stránkách www.h2europe.company a akceptováním obchodních podmínek společnosti H2 Europe.

Prodloužení členství. Členství uzavřené registrací vstoupí v platnost na dobu jednoho roku od data registrace. Pokud obchodní partner nezašle společnosti H2 Europe po uplynutí doby platnosti členství písemnou žádost o ukončení členství, považuje se to automaticky jako zájem obchodního partnera o prodloužení členství. Po uplynutí této doby se za účelem prodloužení členství vyžaduje, aby obchodní partner projevil zájem o členství aktivním využíváním obchodního účtu a vlastní nákupní aktivitou. Pokud obchodní partner po dobu 12 měsíců neuskuteční na svém obchodním účtu žádný nákup, považuje se to automaticky za nezájem obchodního partnera o členství a jeho obchodní účet se považuje za neaktivní. Neaktivní partnerské účty jsou v rámci údržby systému automaticky vymazány.

Obchodní metody. Obchodní partner se ve svých obchodních činnostech chová tak, aby neutrpěla jeho pověst ani pověst H2 Europe. Obchodní partner bude zdvořilý a bude respektovat každého, s kým se setká jako H2 Europe obchodní partner. Nebude prozrazovat třetím osobám žádná obchodní tajemství, a to včetně seznamů adres a jiných osobních nebo důvěrných údajů.

Žádná povinnost nákupu. Žádný obchodní partner není povinen nakupovat produkty a služby H2 Europe.

Registrace obchodního partnera. H2 Europe poskytuje svým obchodním partnerům následující:

Pokud se obchodní partner rozhodne zakoupit balíček pro budování obchodu a zaregistruje se online, bude mít partnerský přístup do backoffice po dobu jednoho roku.

Práva obchodních partnerů. Obchodní partneři mají právo prodávat výrobky H2 Europe a účastnit se marketingového plánu H2 Europe. Všichni obchodní partneři mohou sponzorovat nové obchodní partnery a zákazníky.

Věkové omezení. Obchodní partner musí být legálního věku k provozování obchodní činnosti v jeho místě trvalého pobytu.

Manželské páry. Každý obchodní partner nebo právnická osoba spolupracující s H2 Europe je oprávněný mít pouze jedno obchodní ID. Manželé mohou mít každý své obchodní ID.

Registrace korporace. Korporace se mohou stát obchodními partnery pouze po vyplnění online registrace a předložení potřebných dokladů.

Reálné jméno. Obchodní partner se nesmí zaregistrovat pod vymyšleným nebo převzatým jménem. Obchodní partner se musí zaregistrovat pod svým rodným jménem a příjmením, pod kterým také během obchodní činnosti bude vystupovat.

Zodpovědnost. Obchodní partner nebude přenášet svojí zodpovědnost za situace vzniklé prováděním své obchodní činnosti na společnost H2 Europe. Za svou obchodní činnost je zodpovědný pouze obchodní partner sám.

Daně. Obchodní partneři jsou nezávislí na H2 Europe a jsou sami zodpovědní za plnění svých daňových a jiných obdobných povinností.

Dodržování právních předpisů. Obchodní partner je zodpovědný za dodržování právních předpisů země, ve které provozuje svoji obchodní činnost.

Obchodní ID. Obchodnímu partnerovi je při zapsání přiděleno obchodní ID číslo a uživatelské jméno. Toto uživatelské jméno a číslo musí obchodní partner používat při veškeré komunikaci s H2 Europe. Uživatelské jméno obchodního partnera nesmí obsahovat název firmy H2 Europe. H2 Europe si vyhrazuje právo zamítnout uživatelské jméno zvolené obchodním partnerem v případě, že zvolené uživatelské jméno vzbuzuje dojem oficiálního zastoupení firmy H2 Europe, teritoriální exkluzivity pro určitý region nebo naznačuje jiné specifické postavení partnera ve vztahu k firmě.

Neexistence teritoriální exkluzivity. Žádný obchodní partner nemá exkluzivitu na žádném místě, v žádném regionu. Je zakázáno tvrdit opak.

Jiné produkty a služby. Obchodní partneři nejsou omezováni v prodeji služeb a produktů jiných společností, pokud nejde o produkty, které svým složením, vlastnostmi a formou přímo konkurují produktům H2 Europe. Nesmí je ale nabízet jiným, než přímo sponzorovaným obchodním partnerům H2 Europe a svým zákazníkům. Porušení může vést k ukončení smluvního vztahu obchodního partnera s H2 Europe.

Léčba a ověření pro léčení. Obchodní partneři nesmí tvrdit ani naznačovat, že produkty H2 Europe jsou zařazeny v kategorii léčiv. Obchodní partneři nesmí doporučovat nebo nabízet léčbu jakýchkoliv zdravotních problémů těmito produkty. H2 Europe produkty nejsou léky ani léčiva. Obchodní partneři jsou s tímto srozuměni.

III. Sponzorování, školení a důvody vypovězení PARTNERSTVÍ

Sponzorování. Obchodní partneři mohou sponzorovat nové obchodní partnery a zákazníky v státech, ve kterých působí H2 Europe, jsou však placeni pouze za nákup a prodej produktů, nikoli za sponzorství.

Požadavek školení.  Obchodní partneři musí zajistit dostatečný výcvik obchodních partnerů jimi sponzorovaných. Školení obchodních partnerů zahrnuje mimo jiné seznámení s těmito podmínkami, seznámení s marketingovým plánem a předání informací o výrobcích, strategii a etice prodeje. Obchodní partner musí plnit funkce lídra své struktury.

Obchodní partner je povinen seznámit se s marketingovým plánem a dodržovat všechna pravidla v něm uvedené. Pokud obchodní partner z důvodu nedostatečné znalosti marketingového plánu nesplní všechny podmínky potřebné pro kvalifikaci na určitou prémii, nesmí vznášet vůči společnosti H2 Europe nároky na výplatu uvedených prémií.

Převod sponzorství. Po obdržení osobního ID není možné změnit sponzorství. Sponzorství je možné změnit pouze na základě dobrovolného souhlasu a vzájemné dohody mezi všemi zúčastněnými stranami (původní sponzor, nový sponzor, obchodní partner, jehož se týká změna sponzora). Žádost o změnu sponzora a vyjádření souhlasu všech zúčastněných stran se změnou musí být doručeny společnosti H2 Europe v písemné formě.

Dobrovolné odstoupení. Každý obchodní partner může dobrovolně ukončit spolupráci s H2 Europe, zasláním písemné žádosti o ukončení spolupráce. Při ukončení spolupráce má obchodní partner povinnost informovat H2 Europe o všech okolnostech, které mohou mít vliv na dobré jméno H2 Europe nebo klienty, a dále provest přiměřená opatření, aby nedošlo k poškození dobrého jména společnosti a poškození klientů. Při ukončení spolupráce je obchodní partner povinen vyrovnat s H2 Europe všechny své závazky.”

Nedobrovolné ukončení/pozastavení činnosti. H2 Europe si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit činnost obchodního partnera z důvodu nedodržení smlouvy. Oznámení bude doručeno elektronickou poštou na poslední známou emailovou adresu obchodního partnera. Obchodní partner má právo na odvolání ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení o ukončení nebo pozastavení činnosti obchodního partnera.

Odvolání. Obchodní partner má právo proti rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení činnosti obchodního partnera podat písemné a odůvodněné odvolání, které musí být H2 Europe doručeno ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení o ukončení nebo pozastavení činnosti obchodního partnera. O odvolání rozhoduje předem určená komise.

Dopady pozastavení činnosti. Jestliže H2 Europe rozhodne, že je nutné pozastavit činnost obchodního partnera, může to znamenat, že jakékoli nevyplacené bonusy budou pozastaveny do konečného rozhodnutí řízení. Během tohoto pozastavení činnosti může obchodní partner nakupovat zboží za partnerské ceny. Obchodní partner, kterému byla pozastavena činnost, však nemá právo vystupovat jako obchodní partner H2 Europe.

Dopady ukončení činnosti. Při ukončení spolupráce má obchodní partner povinnost informovat H2 Europe o všech okolnostech, které mohou mít vliv na dobré jméno H2 Europe nebo klienty, a dále provést přiměřená opatření, aby nedošlo k poškození dobrého jména společnosti a poškození klientů. Při ukončení spolupráce je obchodní partner povinen vyrovnat s H2 Europe všechny své závazky a předat svou strukturu. V případě ukončení činnosti z důvodu nedodržení smlouvy ztrácí obchodní partner nárok na výplatu provizí.

Převod obchodního ID. Obchodní partner může převést nebo prodat své obchodní ID, pokud nabyvatel obchodního ID není sám partnerem, manželem/manželkou partnera nebo společníkem společnosti která má obchodní ID u H2 Europe. Prodej nebo převod není platný, dokud není písemně potvrzený H2 Europe. H2 Europe nezdrží bezdůvodně vyřizování žádosti. Pokud H2 Europe shledá, že převod má sloužit k obejití smlouvy, může vyjádřit svůj nesouhlas s převodem. Za takové situace bude mít převádějící obchodní partner stejný status, jako by převod nikdy nebyl iniciován. Převod není možný žádným jiným způsobem. V době převodu bude vynulována veškerá nashromážděná hodnota objemových bodů.

Přidání spoluvlastníka. Přidává-li se spoluvlastník k vlastnictví obchodního/partnerského účtu, H2 Europe vyžaduje písemnou žádost podepsanou původním vlastníkem partnerského účtu i novým spoluvlastníkem. Původní vlastník musí zůstat jako spolumajitel.

Nástupnictví. V případě smrti obchodního partnera, přechází partnerství na právoplatné dědice. Aby smluvní vztah mezi H2 Europe a osobou, na kterou přešlo partnerství z důvodu smrti zůstavitele, účinnosti, je dědic povinen podat přihlášku spolu s ověřenou kopií úmrtního listu a listiny prokazující pravomocné ukončení dědictví, ze které vyplývá, že na něj přešlo dědictví. Poté budou novému majiteli náležet všechna práva a povinnosti obchodního partnera.

Dohoda o utajení. Obchodní partner může mít přístup k důvěrným informacím na webovém portále H2 Europe. Především, ale ne pouze, se jedná o seznam struktury obchodního partnera a stromu jeho struktury. Obchodní partner se zavazuje tyto informace chránit a nezpřístupnit je žádné třetí osobě. Porušení této povinnosti může vést zastavení činnosti obchodního partnera a odpovědnosti obchodního partnera za takto vzniklou škodu.

Osvědčení produktů. Obchodním partnerům je doporučováno dělit se o svoje nadšení z používání produktů. H2 Europe si ponechává právo použít fotografie a jiné materiály pořízené a dobrovolně postoupené obchodním partnerem nebo zákazníky pro budoucí obchodní užití bez finanční kompenzace.

Loajalita. Obchodní partner během trvání jeho spolupráce s H2 Europe nebude lákat, nabízet ani nabírat H2 Europe obchodní partnery, zaměstnance či dodavatele do jiné společnosti. Tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce obchodního partnera s H2 Europe. V případě porušení této povinnosti je obchodní partner odpovědný za veškerou materiální i nemateriální újmu, kterou tímto společnosti H2 Europe způsobí.

Nekonkurování. Obchodní partner se zavazuje k tomu, že nebude konkurovat obchodním zájmům H2 Europe prodejem jiného zboží, kromě toho jak je popsáno v bodě II. Jiné produkty a služby.

Ochrana prodejců. Obchodní vztahy H2 Europe a prodejců, výrobců a dodavatelů jsou důvěrné a výhradní. Obchodní partner nesmí kontaktovat a přímo či nepřímo komunikovat se zástupci výrobců a dodavatelů produktů H2 Europe. Výjimku tvoří školení a obdobné akce pořádané H2 Europe, na které je takový zástupce pozván. 

 1. Ochranné značky, propagační materiály.

Jméno H2 Europe, logo H2 Europe a všechny názvy výrobků jsou chráněny. Pouze H2 Europe je oprávněna vytvářet materiály s těmito jmény. Výjimku tvoří použití označení H2 Europe u podpisu obchodního partnera ve tvaru:

Jméno Příjmení

H2 Europe Business Partner

nebo

Jméno Příjmení

H2 Europe Team, Gold Leader

Propagace a reklama. Pro propagaci smí být používáno pouze oficiálních materiálů H2 Europe. Partner smí na podporu prodeje produktů používat pouze prohlášení, která jsou v souladu s legislativou a s oficiálními doporučeními firmy.

Obchodní partner nese osobní zodpovědnost za obsah svých soukromých stránek a prezentací.

Internet a website.  Internet a webové stránky. Obchodní partner není oprávněn bez souhlasu H2 Europe používat označení a logo H2 Europe na jakýchkoliv webových stránkách či sociálních sítích. Obchodní partner smí prodávat produkty H2 Europe prostřednictvím soukromých e-shopů, webových stránek či sociálních sítí pouze v případě, že bude respektovat doporučené prodejní ceny produktů, a že nebude konkurovat obchodním zájmům H2 Europe v oblasti cenové politiky.

Domény.  Obchodní partner nesmí používat ani zaregistrovat žádné domény obsahující označení H2 Europe nebo jakékoliv tomu podobné označení.

Emaily a newsgroups. Obchodní partner je oprávněn při své činnosti používat tyto marketingové kanály, za jejich používání je zodpovědný obchodní partner.

Aukce. Prodej produktů na jakýchkoliv aukcích je povolen pouze v případě, že obchodní partner svůj záměr k prodeji na aukci společnosti H2 Europe předem oznámí a H2 Europe udělí souhlas s takovým prodejem. Obchodní partner bude při prodeji na aukci respektovat doporučené prodejní ceny produktů, a nebude konkurovat obchodním zájmům H2 Europe v oblasti cenové politiky.

Výstavy. Pro prezentaci výrobků na výstavách je nutné vyžádat si povolení od H2 Europe předem.

Rozhovory pro media. K poskytnutí rozhovoru pro média musí mít obchodní partner souhlas od H2 Europe. Takový souhlas dává H2 Europe vždy dopředu ke konkrétnímu jednomu rozhovoru a je vždy podmínečný. H2 Europe si vyhrazuje právo souhlas neudělit.

Nezávislá komunikace. Obchodní partner má distribuovat informace svým případným spolupracovníkům. Tyto informace jsou obchodního rázu a musí být jasně odlišeny od osobní korespondence.

Školení obchodních partnerů. Obchodní partneři jsou zodpovědní za účast na školeních obchodních partnerů, které sami sponzorují nebo sponzorovali.

Servis obchodním partnerům. H2 Europe zajišťuje každému aktivnímu obchodnímu partnerovi dodávky produktů a ostatních pomůcek k prodeji.

Vzhled produktů. H2 Europe má výhradní právo určit, měnit či jakkoliv upravovat vzhled všech produktů. Obchodní partner nemá oprávnění produkty H2 Europe přebalovat do jiných obalů či jakkoliv měnit jejich vzhled.

Zodpovědnost za produkty. H2 Europe má pojištění proti škodám způsobeným svými produkty. Toto pojištění pokrývá i všechny obchodní partnery. H2 Europe doporučuje obchodním partnerům, aby v rámci své obchodní činnosti uzavřeli pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

Nevhodné používání. Pojištění škody způsobené výrobky se nevztahuje na nevhodné použití těchto výrobků. Obchodní partner má povinnost zákazníky poučit o správném používání výrobků H2 Europe v souladu s originálním návodem na používání.

Nahrávky. Obchodním partnerům není dovoleno kopírovat audio a video pomůcky H2 Europe.

 1. Výplaty PROVIZÍ A bonusů

Provize. Provize  jsou vypláceny až po registraci obchodního partnera. Bonusy jsou vypláceny pouze za prodej H2 Europe produktů, nikdy za registraci  nového obchodního partnera.

Po odeslání žádosti o výplatu provizí prostřednictvím obchodní kanceláře partnera, vyplatí společnost H2 Europe obchodnímu partnerovi provize na bankovní účet uvedený v žádosti o výplatu provizí, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém byla žádost odeslána.

Bonusy. Nárok na získání bonusu a jeho výši upravuje marketingový plán.

V případě, že obchodní partner neprojeví zájem o prodloužení členství a jeho účet se stane z důvodu nevyužívání neaktivním, ztrácí nárok na výplatu bonusů, které byly na účtu v čase deaktivace přičteny. Zbylé nevyplacené bonusy budou vymazány spolu s neaktivním partnerským účtem bez možnosti dodatečného vyplacení.

 1. Nákup a prodej produktů

Nadměrné zásoby. Obchodní partner může nakoupit zboží do zásoby, ale pouze pro svojí potřebu a pro podporu jím sponzorovaných obchodních partnerů a zákazníků. Je zakázáno nakupovat do zásoby pouze za účelem splnění kritérií pro postup v marketingovém plánu.

Zpětný odkup produktů. Pokud se obchodní partner rozhodne ukončit svou obchodní činnost, společnost H2 Europe není povinna umožnit partnerovi zpětný odkup produktů.

Nákup a prodej. H2 Europe vyžaduje fyzickou adresu pro zásilky produktů. Produkty jsou posílány poštou.

Úprava provizí. Jakýkoli obchodní partner, ovlivněný vrácením zboží bude mít opravené obraty a provize, které mu byly připsány za vrácený produkt.

Nákup zboží. Objednávky je možné zadávat prostřednictvím webové stránky www.h2europe.company Při objednávce přes internet dostane zákazník fakturu v balíku a zároveň v potvrzovacím emailu.

Platby. Obchodní partner může provádět platby za výrobky H2 Europe kreditní kartou, bankovním převodem, nebo platbou formou poštovní dobírky.

Doručení. H2 Europe vyžaduje fyzickou adresu pro zásilky produktů. Produkty jsou posílány poštou na adresu obchodního partnera. Obchodní partner je povinen si během objednávky vybrat způsob doručení zásilky.Pokud je balík vrácen z důvodu na straně obchodního partnera, H2 Europe bude účtovat poplatek za opětovné zaslání.

Včasné dodávky zboží. Po přijetí a zpracování objednávky a platby jsou vybrané produkty odeslány obchodnímu partnerovi. Pokud nějaký produkt není dočasně na skladě, distributor bude informován a produkt mu bude zaslán, jakmile bude znovu naskladněn. Obchodní partner může tuto část objednávky zrušit.

Poškozené zboží. Zásilková služba je zodpovědná za doručení zboží od doby, kdy zboží převezme. Obchodní partner, který obdrží poškozené zboží, má postupovat takto:

 1. Převzít zásilku a bezodkladně zkontrolovat její obsah.
 2. V případě, že bude nějaká část zásilky poškozená, ihned o tomto informovat doručitele.
 3. Uschovat poškozenou zásilku a produkty pro účely inspekce zásilkové služby.
 4. Umožnit inspekci zásilkové služby provést kontrolu zásilky.
 5. Podat reklamaci u zásilkové služby.
 6. Uvědomit H2 Europe.

Změna ceny. H2 Europe si vyhrazuje měnit ceny produktů a pomůcek bez předchozího oznámení.

Doporučená prodejní cena. Obchodní partneři mohou prodávat produkty H2 Europe za jakoukoli cenu, nesmí však inzerovat tyto produkty za cenu nižší, než je cena doporučená.

Vrácení produktů. Nakoupené produkty je možné vrátit bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Obaly vrácených produktů musejí být neporušené.

VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

H2 Europe doporučuje obchodním partnerům, aby se řídili právními předpisy, platnými v oblasti jejich obchodního působení.

H2 Europe si vyhrazuje právo na změnu podmínek a svých produktů z důvodů změny situace na trhu, změny nebo úpravy zákonů a jiných okolností.

Hlášení o porušení smlouvy jiným obchodním partnerem musí být písemné, odůvodněné a musí obsahovat ID a podpis pisatele. H2 Europe si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování obchodních podmínek svými obchodními partnery i z vlastní iniciativy. Podněty podané třetími stranami či anonymní hlášení nebudou přijaty, pokud kontrola provedená přímo společností H2 Europe neprokáže porušování podmínek smlouvy.

Tyto obchodní podmínky společnosti H2 Europe, IČ: 05592887, sídlem Slévárenská 412/10, Ostrava, 709 00, jsou platné od 01.09. 2021.